Câu đố về con người và địa danh:

Bình Than hào khí muôn đời
Toàn dân lớp lớp theo
Người tướng quân
Là người nào?