Câu đố về các loài động vật:

Cũng dòng dõi họ nhà tôm
Thêm sắc su hào ngon ngọt làm sao?