Bạn ơi! Bạn ơi!

Ta cùng chơi nhé

Sân trường sạch sẽ

Nắng vàng reo vui

 

Bạn ơi! Bạn ơi!

Cùng chơi ô quan

Từng viên sỏi ngoan

Rải đều...vui quá!

 

Gió xô cành lá

Đá cầu, bắn bi

Đọc báo cùng thi

Tìm lời giải đố...

 

Bạn ơi! Bạn ơi!

Nào mình cùng chơi