Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Con nuôi của các nhà sư
Thông minh, đức độ, tài năng hơn người
Tiền Lê chấm dứt ba đời
Lên ngôi, lập Lý, độ dời Thăng Long?