Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Con gì vượt sóng ra khơi
Năm châu, bốn biển tới chơi khắp vùng?
(Là gì?)