Câu đố về vật dụng:

Con gì ở trong tivi
Hễ mà nó chết, ti vi đi đời
Là con gì?