Câu đố về động vật:

Con gì lông mượt
Đôi sừng cong cong
Lúc ra cánh đồng
Cày bừa rất giỏi?
(Là con gì?)