Câu đố tổng hợp:

Con đường vẫn từ ngàn xưa
Đi đi lại lại cũng vừa bấy xa
Cuối tháng gầy guộc về nhà
Dần dần đến giữa tháng là béo ngay
Là cái gì?