Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có tài, không được đi thi.
Vào Nam nhận tước, phong hầu vẻ vang?