Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về Gia Hội, Đông Ba
Đền ơn đất nước, bao đời chớ quên?