Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta công việc bề bề
Riêng tôi đứng thủ thành trì một bên?