Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có người đánh cá sông Lam
Quăng chài, buông lưới kéo lên gươm vàng
Cùng nhau thế hội “Lũng Nhai”
Chính tên ông đứng thứ ba ngay hàng?