Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Có mình, không mùi, không tại
Chỉ có một mắt mà tài đi nhanh?

Đố là gì?