Câu đố về đồ vật:

Có miệng nói, có tai nghe
Chỉ nằm một chỗ, không hề đi đâu
Chúng tôi mỗi đứa một đầu
Giúp cho gặp gỡ cùng nhau chuyện trò?