Câu đố về đồ vật:

Có lưỡi mà chẳng có răng
Vật mềm, vật rắn cắn phăng sá gì?