Là chim tên kiến kì lạ
Biết bay, biết nhảy, biết đi, không bò

Là chim tên kiến kì lạ Biết bay, biết nhảy, biết đi, không bò