Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có công phá Tống, bình Chiêm
Bốn phương khiếp sợ, oai nghiêm tướng này?