Câu đố về cây:

Mẹ bò dưới đất, ấp ổ trứng tròn
Chẳng thấy nó con, mà toàn là củ?