Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có công lập dựng nhà Trần
Thái sư quyền trong tước cao hơn người
Nguyên Mông xâm lược nước nhà
“Đầu chưa rơi xuống” chớ nên lo gì?