Câu đố về quả:

Giống dừa nhưng chẳng giống dừa
Tận nơi biên giới ai nhìn cũng ưa?