Câu đố về vật dụng:

Có chữ chưa đủ làm tin
Đầu tôi ấn xuống, người tin ngay mà
Là con gì?