Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai đánh trống phất cờ
Giữ thành Hà Nội trong giờ nguy nan
Rồi khi trúc chẻ, ngói tan
Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng?
(Là ai?)