Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Có chân mà chẳng có tay
Không xương mà vẫn đủ ngay cả sườn
Quả này là quả lạ thường
Không cây nào có
không vườn nào ươm.
(Là quả gì?)