Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Có chân mà chẳng có tay
Không xương mà vẫn đủ ngay cả sườn.
Quả này là quả lạ thường.
Không cây nào có không vườn nào ươm.
(Là quả gì?)