Có chân mà chẳng biết đi,
Quanh năm suốt tháng đứng ì một nơi.

Đố là cái gì