Câu đố về thức ăn:

Chuôi kiếm thêm sắc
Bóc vỏ, lột da
Bên ngoài trắng phau
Cho vào biển nóng
Ba nổi bảy chìm
Vớt ra mời khách?