Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Thà đui mà giữ đạo nhà.
Còn hơn có mắt ông cha không thờ”
Câu thơ yêu nước ngày xưa
Đến nay vẫn vẹn lời thề trung trinh?