Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nằm trên đảo Hồ Tây
Ba lần thay đổi họ tên chẳng chầy
Ban sư Khai Quốc vui vầy
Sau đến An Quốc, giờ này gọi chi?