Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Chữ tại thêm một dấu huyền
Đường xa, đường gần đưa chuyển khách đi?