Chữ gì để ngược, để xuôi
Vần đọc đúng chữ, nghĩa thời y nguyên?

(Là chữ gì?)