Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cánh gì bay bổng bay la?
Cánh gì làm gió phát ra vù vù?
Cánh gì vây hãm quân thù?
Cánh gì mang sáo vi vu lưng trời?
Cánh gà thấp thoáng ngoài khơi?
Cánh gì khép mở khi người vào ra?
Cánh gà mọc ở thân ta?
Cánh gì chẳng quản nước xa đầm lầy?
Cánh gì ruộng cấy, trâu cày?
Cánh gì lắm núi nhiều cây trập trùng?
(Là những cánh gì?)