Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Chính danh vua Tổ nước ta
Sáng lập ra nước Văn Lang bao đời?