Câu đố về các loài động vật:

Chim gì bay liệng tầng không
Báo tin chốn chốn, rằng xuân đã về?