Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Bằng một bước mà bước, không qua.
(Là gì?)