Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Chiến trận Biên Phủ thứ hai
Khe Sanh rừng núi bốn bề, nơi đâu?