Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Chiến công Như Nguyệt có tên
Hoài Văn Hậu ấy tài danh anh hùng?