Đôi sừng như cành cây khô,
Áo vàng nhẹ khoát ngây thơ giữa ngàn.

Đôi sừng như cành cây khô, Áo vàng nhẹ khoát ngây thơ giữa ngàn.