Chiếc thang dây treo ở một chiếc tàu thủy, khoảng cách giữa 2 bậc thang là 20 cm, 5 bậc thang đã chìm trong mực nước. Mỗi giờ mực thủy triều lên được 30cm. Hỏi sau 2 giờ thì có bao nhiêu bậc thang bị chìm dưới mực nước?