Mặt nhọn có cánh để bay,
Ngày treo chân ngủ,
ngất ngây giấc nồng.
Tối đến bay lượn vòng vòng,
Loài muỗi gian ác
chớ hòng thoát thân.

Đố là con gì?

 

Mặt nhọn có cánh để bay, Ngày treo chân ngủ, ngất ngây giấc nồng.