Câu đố về đồ vật:

Che mưa sao gọi là xe
Cho màu vô chữ, chở người tới lui?