Câu đố tổng hợp:

Ba ông ngồi lại một mâm
Một ông có tóc, hai ông trọc đầu
Là gì?