Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng thấy mặt, chẳng thấy mày 

Chỉ nghe tiếng quát inh đầu nhức tai?

 

Đố là gì?