Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Chẳng phải khói, bạn với sương
Mảnh mai, trong suốt nhẹ vương lá cành.
Không gian ai khéo giăng mành
Âm thầm gọi vạn chồi xanh nảy mầm.
(Là gì?)