Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Con gì cũng nước trên mình
Chạy hàng vạn dặm, suốt ngày suốt đêm?

Đố là gì?