Câu đố về động vật:

Chẳng biết khấu gọi là kim
Lơ vơ bờ dậu trốn tìm cùng ai
Là con gì?