Câu đố chân gì:

Chân gì trung thực thẳng ngay
Gian manh, dối trá một giây cũng kiềng?