Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bụng luôn chứa lửa, chứa than
Miệng rộng cả làng, phun cháy tứ tung?

Đố là gì?