Câu đố chân gì:

Chân gì thân chuột cánh chim.
Làm neo treo ngược ngủ im dưới cành?