Bốn chân đạp đất từ bi

Đã ăn chén sứ, ngại chi chén sành.

Là gì?

 

 

Là tủ đựng chén bát