Câu đố về thực vật, hoa quả:

Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Trôi dạt khắp nơi, không ăn mà đẻ.
(Là cây gì?)